Regulamin rabatu za zakupy na targach

Regulamin określa zasady oferty rabatu na zakupy w naszym sklepie interneowym.. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827). Jest dokumentem wymaganym w świetle rozporządzenia Parlamentu.

Organizatorem oferty jest jest firma:

F.U.H.P. "GABRIELA" SP. Jawna J. Borucki,
ul. Szarych Szeregów 1/45
35-114 Rzeszów
Numer kontaktowy: +48 535 024 283
E-mail: shop@skydance.pl
KRS: 0000332325
NIP: 8133589332
REGON: 180442528
Numer rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 2843 4936

 

A. Zasady oferty.

 1. Udział w ofercie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Oferta trwa do 31.10.2023.
 3. W ofercie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram;
  3. wykona wyznaczone niżej zadanie.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 5. Z udziału ofercie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 6. Celem wzięcia udziału w ofercie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie polegające na udostępnieniu postu lub Insta Story przedstawiających produkty zakupione na naszym stoisku. 
 7. W ramach postu lub Insta story, można:
  1. Wykonać zdjęcie przedstawiające stylizację;
  2. nagrać film pokazującego całą stylizację (forma dowolna - grwm, haul, ootd, czy inny typ contentu);
  3. zaprezentować produkty leżące/na wieszaku.
 8. W obu przypadkach należy:
  1. oznaczyć nasze konto na Instagramie (@shopskydance);
  2.  poinformować nas w wiadomości prywatnej o tym, iż zakupu dokonano na targach i określić, jakich.
 9. Wykonanie zadania oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika dowolnej formę wyrazu twórczego, takiego jak: fotografia, utwór audiowizualny, możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.
 10. W ofercie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają zadanie w czasie trwania oferty.
 11. W ofercie mogą wziąć udział wyłącznie konta publiczne.
 12. Uczestnik może wziąć udział w ofercie raz.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w ofercie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram; 
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  4. posty zostaną usunięte bezpośrednio po otrzymaniu kodu rabatowego;
  5. naruszają regulamin serwisu Instagram;
  6. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

B. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych.

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

C. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców.

 1. Każdy uczestnik Oferty, po wstawieniu zdjęcia oraz przysłaniu w wiadomości prywatnej informacji o dokonaniu zakupu na targach, otrzyma rabat w wysokości 10% na zakupy w sklepie internetowym SKYDANCE.
 2. Rabat jest ważny do 30.11 włącznie.
 3. Rabat nie łączy się z produktami przecenionymi i innymi promocjami.
 4. Warunkiem otrzymania rabatu jest przekazanie przez Uczestnika informacji o dokonaniu zakupu na targach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z  podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 6. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 7. W ofercie można otrzymać rabat tylko 1 (słownie: jeden) raz/więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

D. Dane Osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny wymieniony na początku regulaminu oraz na adres e-mail shop@skydance.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia oferty i w przypadku wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania rabatów Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oferty, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail shop@skydance.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

E. Reklamacje.

 1. Uczestnikom oferty przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Rabat za zakupy na targach" na adres e-mail shop@skydance.pl związanej z przebiegiem oferty w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu oferty.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

F. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2023r.
 2. Oferta nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator oferty nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem oferty.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Niniejsza oferta nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie oferty jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem oferty.
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.