Regulamin korzystania z kart podarunkowych

Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych w sklepie internetowym Skydance.pl, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w kodów oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności wystawcy kodów.


A. Definicje

 1. Wystawca – Sklep SKYDANCE.pl, F.U.H.P. "Gabriela" Sp. Jawna J. Borucki, 35-114 Rzeszów ul. Szarych Szeregów 1/45, zarejestrowaną w KRS przez Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000332325, NIP 813 35 89 332;
 2. Karta podarunkowa/Karta – jest własnością Wystawcy i wydawany na okaziciela umożliwiająca Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepach Skydance.pl, do wysokości jego wartości nabytej przy zakupie karty podarunkowej w okresie jej ważności, który wynosi 6 miesięcy; Karta podarunkowa przekazywana jest w formie unikatowej kombinacji składającego się cyfr i liter dużych lub małych,
 3. Klient – posiadacz karty, w tym także Nabywca;
 4. Nabywca – osoba, która opłaciła wydanie Karty;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Saldo – kwota środków pieniężnych przypisanych do karty podarunkowej:
 7. Doładowanie – zwiększenie salda, którego można dokonać jednokrotnie w momencie zakupu kodu.


b. Sposób nabycia i zwrotu karty rabatowej w Skydance.pl

 1. Towary można nabyć tylko w sklepie Skydance.pl.
 2. Nie jest możliwym uiszczenie opłaty za nowo wydawaną Kartę Podarunkową za pośrednictwem innej Karty.
 3. Karta nie podlega zwrotowi chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
 4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. Saldo nie podlega oprocentowaniu.
 6. Saldo danej Karty nie może być powiększane, natomiast można nabyć dowolną liczbę Kart Podarunkowych.
 7. Do Karty nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.


c. Sposób zapłaty Kartą Podarunkową

 1. Płatność następuje poprzez wpisanie unikatowego kodu w chwili zapłaty za towary w sklepie internetowym.
 2. W przypadku zapłaty Kartą Podarunkową, Saldo zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za towar.
 3. W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w Sklepie Skydance.pl.
 4. W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie Podarunkowej kwoty Salda.


d. Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy

 1. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty Podarunkowej innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty przez osoby nieupoważnione.
 2. Za moment nabycia kody uznaje się dzień złożenia zamówienia na stronie Skydance.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów opłaconych przy pomocy Karty Podarunkowej, środki pieniężne są zwracane Klientowi poprzez wydanie nowej Karty. 
 4. Klient, który odstąpi od umowy sprzedaży w celu uzyskania nowej Karty, zobowiązany jest pisemnie powiadomić sklep. Zalecamy wykorzystać udostępniony na naszej stronie formularz zwrotu.
 5. Niedotrzymanie warunku pisemnego zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży może skutkować nie wydaniem nowej Karty podarunkowej.
 6. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.


e. Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy

 1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą w przypadku gdy:
 • Saldo Karty wynosi 0, kod został wykorzystany;
 • otrzymał on wiarygodną informację, że Klient wszedł w posiadanie Karty w sposób bezprawny;
 • poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karty została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana.
 • W przypadkach wskazanych w ust. 1 Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez Klienta środki przepadają.
 • Wystawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Karty. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Karty.


f. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych winny być zgłaszane poprzez e-mail: shop@skydance.pl bądź listownie na adres SKYDANCE Zwroty, Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


g. Ochrona danych osobowych

 1. W Wystawca przetwarza, z zastrzeżeniem dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Kart Podarunkowych.
 2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wystawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dodatkowo na adres poczty elektronicznej Nabywcy mogą być wysyłane informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Wystawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 4. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania.


h. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem Skydance.pl, w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Kart Podarunkowych już wydanych i Klientów z takich Kart korzystających.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.